About us

Terms Of Use

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχει ως στόχο την πληροφόρηση των χρηστών – επισκεπτών της. Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, τους οποίους ο  επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Ο χρήστης δια του παρόντος διαβεβαιώνει ότι μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί με την παρούσα συμφωνία. Επίσης ο χρήστης διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών καθώς και ότι η εκ μέρους του χρήση του παρόντος Ιστότοπου θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής η σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και των χρηστών – επισκεπτών της. Ειδικότερα:

Α. Περιεχόμενο δικτυακού τόπου
Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.. αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών – επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Αναπαραγωγή περιεχομένου
Απαγορεύεται ρητά η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.
Απαγορεύεται επίσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ'  εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/ και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών
Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος www.hellenic-lotteries.gr καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το παρόν κείμενο εκφράζει τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων του οικείου δικτυακού τόπου, ιδιοκτησίας της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη στο site καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του site μας και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λιγότερο δημοφιλών σελίδων και την προσθήκη περιεχομένου στις περισσότερο δημοφιλείς σελίδες.
Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων (εγγραφή στη mailing list, κ.λπ.), η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δηλώνει ρητά πως οι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., σε κάθε δε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list).
Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είναι υπεύθυνη η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μέσω της νέας ιστοσελίδας της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. είναι πλέον δυνατή η on line πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο με τεράστια πλεονεκτήματα στην αναζήτηση και διασύνδεση των αναζητούμενων πληροφοριών και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μια από τις οποίες είναι και η ψηφιακή παρουσίαση των παιχνιδιών της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..
Η ψηφιακή παρουσίαση συνίσταται στην ηλεκτρονική προσομοίωση δηλαδή την αναπαράσταση της πραγματικής διεξαγωγής των παιχνιδιών για τη λειτουργία των οποίων, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η παρουσίαση των παιχνιδιών της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για λόγους ενημέρωσης των παικτών – πελατών της Εταιρείας μας καθώς στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η on line απόδοση οποιασδήποτε μορφής οικονομικού οφέλους στον παίκτη ή η συνομολόγηση στοιχήματος. Πρόκειται δηλαδή για ηλεκτρονικά διεξαγόμενα παιχνίδια μέσω Η/Υ τα οποία δεν διαθέτουν σύστημα οικονομικού οφέλους.
Στην νέα ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. παρέχεται στους χρήστες/ πελάτες της Εταιρείας μας η ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ – ΚΕΡΔΩΝ» μέσω διαδικτύου.
Κάθε χρήστης/ πελάτης της Εταιρείας μας έχει τη δυνατότητα σε απευθείας σύνδεση να λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο  σχετικά με τα δελτία που έχει παίξει σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..
Συγκεκριμένα ο χρήστης πληκτρολογεί – εισάγει στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας τους απαιτούμενους κωδικούς που αναγράφονται στο κουπόνι που έχει παίξει, στη συνέχεια οι κωδικοί διαβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., ελέγχονται και ο χρήστης πληροφορείται σχετικά με την επιτυχία ή μη των προβλέψεων του.
Για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια εφαρμόζοντας όλες τις προδιαγραφές ποιότητας σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν υφίσταται ευθύνη της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., ως φορέα παροχής της ως άνω υπηρεσίας, δηλαδή της μετάδοσης και παροχής πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες.
Επίσης δεν υφίσταται ευθύνη της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε περίπτωση αδυναμίας του χρήστη να κάνει χρήση του παρόντα ιστότοπου για λόγους που αφορούν, μεταξύ άλλων αλλά όχι περιοριστικά, προβλήματα επικοινωνιών ή άλλων δυσλειτουργιών σχετικά με τη μετάδοση ή πρόσβαση στις πληροφορίες διαμέσου του ιστότοπου καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Σε κάθε περίπτωση η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της διαλογής πιστοποιείται μόνο από το κεντρικό σύστημα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..

Προστασία του λογισμικού
Το λογισμικό έχει αναγνωρισθεί ως έργο λόγου και έχει κατοχυρωθεί ρητά (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. α ν. 2121/1993). Ως εκ τούτου η αναπαραγωγή, προσαρμογή, διασκευή, μετάφραση, παρουσίαση στο κοινό και διανομή του ως άνω προγράμματος Η/Υ χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρεία μας,απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, ενώ κατ' εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται, η για την κατά τον προορισμό χρήση του (άρθρο 42 παρ. 1 ν. 2121/1993).
Πέραν τούτου η αντιγραφή ή ανάληψη προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να επιφέρει εφαρμογή των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, εφόσον διεξάγεται ανταγωνιστή του δημιουργού του και συνεπάγεται δουλική απομίμησή του (άρθρο 1 ν. 146/1914).

 

Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πληροφορίες για την Εταιρεία και την Ιστοσελίδα μας
Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/ επισκεπτών της ιστοσελίδας μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής.

Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους επισκέπτες την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι σε κάθε παρόμοια περίπτωση η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιοδήποτε τρίτο.
Η ιστοσελίδα μας περιέχει σύνδεσμο (link) προς άλλες ιστοσελίδες. Σημειώνεται ότι η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιρειών/ ιστοσελίδων.

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών
Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των πελατών/ επισκεπτών μας, με τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από τον διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως η διεύθυνση IP, το όνομα του χώρου (domain name) τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του H/Y τους.
Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών – επισκεπτών μας, τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων.

Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχουν αυτόβουλα οι πελάτες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της.
Η χρήση δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι πελάτες/ επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..
Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους πελάτες/επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια
Η Εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers) με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.
Η Εταιρεία μας τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της από:

  • Παράνομη πρόσβαση
  • Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
  • Παράνομη τροποποίηση
  • Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ή των υπαλλήλων της.
Η Πολιτική συλλογής και διαχείρισης της Εταιρείας μας είναι σύμφωνη με:

  • Το νόμο 2472/1997
  • Το νόμο 2774/1999
  • Τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παροχή Υποστήριξης στους πελάτες/επισκέπτες
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική διαχείρισης της Εταιρείας μας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..